Přejít na: Obsah | Konec stránky

Nové publikace z oblasti památkové péče
LEDEN 2006

Conservation 20, 2005, 3

Heritage Documentation

Téma sešitu: metody dokumentace (pdf i html).


MONUMENTE Online

Lednové číslo je věnováno technickým památkám.


Inventarisation der Bau- und Kunstdenkmäler

Text pdf.

Publikace Sdružení zemských památkářů ve Spolkové republice Německo (rubrika Arbeitsblätter).


Proměna českých zemí ve středověku

Autor: Jan KLÁPŠTĚ
Nakladatelství Lidové noviny

obalka

Vynikající přehled problematiky, ilustrovaný rozborem četných aktuálních výzkumů památek.


Denkmalschutzinformationen 29, 2005, č. 4

Tradičně obsáhlé informace o dění v památkové péči u německých sousedů. (pdf)


Operativní průzkum a dokumentace historických staveb

Autoři: Jiří BLÁHA, Vít JESENSKÝ, Petr MACEK, Vladislav RAZÍM, Jan SOMMER, Jan VESELÝ
Národní památkový ústav, Odborné a metodické publikace, svazek 31
Vyd.: Národní památkový ústav, Praha 2005
112 s., il. Formát A5. ISBN 80-86516-18-0

Zkoumání kulturních památek – v tomto případě historických staveb – má pro památkovou péči klíčový význam. V praxi památkové péče jsou však upřednostňovány ty druhy zkoumání, které více či méně napomáhají odborným pracovníkům při stanovení koncepce nějakého zamýšleného zásahu.

Samotné "zkoumání pro zkoumání" je často chápáno jako méně významné (přesto jsou některé typy výzkumů tradičně obdařeny vysokou prestiží ve společnosti – to platí zejména pro archeologii – nebo jsou chápány jako nedílná součást specifického typu zásahů a oprav – to se týká zejména restaurátorských průzkumů a dokumentací, které mají jednak doložit postup prací, jednak být zdrojem informací při budoucí opravě).

Důsledkem dosavadního – vlastně logického – vývoje v památkové péči, z něhož plyne důraz na "užitý průzkum", je

 • jednak "nespojitost" některých průzkumů
  (např. restaurátor podrobně dokumentuje vrstvy nátěrů v několika sondovaných místech, archeolog s nasazením relativně velkých kapacit podrobí zkoumání relikty např. v místě zásahu do podlahy, avšak velké části stavby nejsou předmětem stejně podrobného zájmu)
 • jednak rozsáhlé ztráty informací podstatných pro poznání historie a hodnoty památky
  ("masivní" destrukce částí stavby např. při vkládání technických zařízení zpravidla není provázena žádnou dokumentační aktivitou, nebo není vytvářená dokumentace náležitě zpracována a archivována)

Hospodaření s poznatky o památkách má přitom vlastně význam zcela zásadní. Zjednodušeně lze říci, že chápání významu památek je ve značné míře úměrné znalostem o nich. Také nemůže být jediným cílem státní památkové péče uspět při výkonu ochrany památek. Mnohostranné zabývání se historickým odkazem památek je vlastně základním smysluplným přístupem k památkám.

Z těchto a podobných úvah vyplynula realizace poměrně rozsháhlého výzkumného záměru NPÚ, věnovaného zkoumání a dokumentaci historických staveb v těch chvílích, kdy jsou některé části památek přístupné, avšak zatím nebyly předmětem speciálních průzkumných aktivit. O operativním průzkumu a dokumentaci (OPD) se mluví především proto, že se jedná hlavně o metody aplikovatelné v krátkých chvílích během stavebních prací, případně u zanikajících objektů (opuštěné chátrající stavby). Možnosti nahlédnout "pod povrch" stavebních konstrukcí činí z OPD neobyčejně efektivní a nezastupitelný nástroj historického studia.

Popisované metody vlastně nejsou nové. Přesto však zkušenosti ukazovaly, že postup zpracovatele OPD si zaslouží specifickou pozornost. Proto již na počátku realizace výzkumného záměru byla vypracována a po korekcích na základě připomínek řady odborníků publikována metodika.

Snad v neposlední řadě lze význam metodiky vidět i v tom, že se pozornost zaměřila na dosud opomíjené možnosti studia památek, přičemž je nepochybně významné, že se této záslužné aktivity ujal NPÚ!


Publikaci lze získat na adrese:

 • NPÚ-ÚOP středních Čech
  PhDr. Olga Klapetková
  Sabinova 5
  130 00 Praha 3
 • případně po domluvě e-mailem:
  klapetkova@stc.npu.cz

Soubor ke stažení. (pdf)


Umělecké dílo minulosti a jeho ochrana

Doplněno úvodní studií, životopisem autora, bibliografií jeho díla a dvěma dosud nepublikovanými texty z pozůstalosti

Autor: Václav WAGNER
Vyd.: Národní památkový ústav, Praha 2005
136 s., il. Formát 175x250 mm. ISBN 80-86234-72-X

Již před lety byla vážně pociťována obtížná dosažitelnost některých základních teoretických prací k oboru památkové péče. Tehdy pan dr. Jaroslav Petrů založil a velkoryse rozvrhl edici Monumenta. Bohužel se po třech svazcích nenašly v tehdejším Státním ústavu památkové péče síly a prostředky k pokračování. Po řadě let však bylo možné se k myšlence "teoretické knižnice" vrátit. Nejprve byl opětně vydán Dvořákův Katechismus památkové péče (který byl také prvním svazkem edice Monumenta, ovšem záhy beznadějně rozebraným). Následovalo skutečně průlomové první české (přesněji dvojjazyčné česko-německé) vydání základní práce Rieglovy (Moderní kult památek), doplněné propracovanou studií Ivo Hlobila.

Pro poválečnou památkovou péči měl zásadní význam přínos Václava Wagnera. Také jeho práce Umělecké dílo minulosti a jeho ochrana (vydaná těsně po 2. světové válce) byla již dávno postrádána odbornou veřejností, ale vzhledem ke svému klíčovému významu rovněž chyběla při výuce památkové péče na vysokých školách atd. Tím potěšitelnější je nynější vydání, edičně vytvořené odbornými pracovníky NPÚ, kteří do svazku včlenili i dvě dosud nevydané stati V. Wagnera (vyznívající pozoruhodně aktuálně) a zpracovali i životopis a bibliografii; úvod svazku tvoří studie I. Hlobila, stručně specifikující význam V. Wagnera a jeho teoretického díla v dějinách naší památkové péče.

Věřme, že nenastanou potíže, které by ohrozily pokračování edice, jejíž potřebnost je čím dál zjevnější. Dokonce by bylo žádoucí vydání dalších titulů spíše urychlit. Bylo by dobře, kdybychom se v této edici nebo jiným způsobem mohli seznamovat i s některými cizími pracemi, které znamenaly mezníky v dějinách památkové péče (mnohé texty z doby před polovinou 19. století mají co říci i dnešku). Ale pozornost by mohla být obrácena i k významným aktuálním textům (včetně dokumentů ICOMOS, které by rovněž měly být vydávány česky mnohem operativněji!...), pro něž by nejednou vystačilo i zpřístupnění v časopisu ZPP. A snad by se mezitím mohly objevit i teoretické studie vycházející ze zkušeností našich dnešních odborníků...


Archeologie, roč. 1, 2005, č. 2

Nové číslo specializovaného časopisu.